Home » INFORMATIE » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden;
ARTIKEL 1 - Algemeen

Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent. U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste verzend informatie.


ARTIKEL 2 - Geen onwettig of verboden gebruik.

U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.


ARTIKEL 3 - Beperking / beëindiging

www.wiet-seeds.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van
www.wiet-seeds.nl. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.


ARTIKEL 4 - Leverings- en verzendinformatie

Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina over verzending op onze site. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde 30 dagen. Mocht www.wiet-seeds.nl niet in staat zijn het product of de producten binnen 30 dagen te leveren, dan zal www.wiet-seeds.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, per fax of met de post) aan www.wiet-seeds.nl. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.
Natuurlijk willen wij graag iedereen op de
wereld voorzien van onze zaden. Wel
benadrukken we je zelf om te onderzoeken
of het kopen/verkopen van cannabis zaden
is toegestaan in het land van bestemming.
Wij van wiet-seeds.nl kunnen niet verantwoordelijk
worden gehouden voor wettelijke
overtredingen van welke aard ook!


ARTIKEL 5 - Aanbiedingen / Overeenkomst

Alle aanbiedingen van de zijde van www.wiet-seeds.nl zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van www.wiet-seeds.nl waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld. www.wiet-seeds.nl is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 - Risico tijdens transport

Tijdens het transport van het product of de producten draagt www.wiet-seeds.nl het risico van schade, diefstal of verlies. Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over.


ARTIKEL 7 - Bedenkperiode

Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient www.wiet-seeds.nl hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retour transport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal www.wiet-seeds.nl na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.


ARTIKEL 8 - Garantie

1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan www.wiet-seeds.nl, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

2. Indien www.wiet-seeds.nl van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van www.wiet-seeds.nl
3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van www.wiet-seeds.nl is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 8. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van www.wiet-seeds.nl voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

2. Onverminderd artikel 10 lid 1, is www.wiet-seeds.nl niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

3. U stemt er hierbij mee in om www.wiet-seeds.nl, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 10 - Bewijs

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van www.wiet-seeds.nl als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan
www.wiet-seeds.nl en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.
ARTIKEL 11 - Douane

www.wiet-seeds.nl kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal www.wiet-seeds.nl u niet vergoeden voor enige betalingen.
ARTIKEL 12 - Betaling
Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de Informatie pagina op onze website.

In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die www.wiet-seeds.nl hiervoor moet maken.
ARTIKEL 13 - Diversen

1. www.wiet-seeds.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.
Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.